Nordic fathers on paternity leave
conference @ Helsinki and online
31.3.2022

Shared parenthood | Child’s right to two parents | More equality between parents | Fathers' strong relationship with their child | Sharing good practices

Experience and know-how of Nordic NGO’s, experts and authorities.

Save the date - more information and registration instructions are on their way!

_________________________________________________________________________________


MJKL:n VAIKUTTAMISTOIMINNAN PAINOPISTEET 2019-2023

Miesjärjestöjen keskusliitto haluaa vaikuttaa toiminnallaan siten, että Suomessa huomioidaan 1) aiempaa vahvemmin isyyden tukeminen vanhemmuudessa ja erokriiseissä, 2) poikien ja nuorten miesten syrjäytymistä ennaltaehkäisevät toimenpiteet, sekä 3) hyvinvointi- ja tasa-arvotyön symmetrisyys sukupuolten suhteen.


Vanhemmuus

 • Isyyden merkityksen huomioimista ja isille tarjottavaa tukea vahvistettava.
  • Ammattilaisille ja viranomaisille on tarjottava perus- ja täydennyskoulutusta isyyden merkityksestä perheiden hyvinvoinnille.
  • Tukipalveluja sekä alkavaan isyyteen että isyyden eri kriiseihin on vahvistettava.
 • Vanhemmuus jaettava tasavertaisesti erotilanteissa.
  • Yhteishuoltajuus ja vuoroasuminen tulisi olla oletusarvoinen ratkaisu erotilanteessa.
  • Vuoroasumiseen päädyttäessä tuet, etuudet ja kulut on jaettava tasavertaisesti vanhempien kesken näiden henkilökohtaisiin tuloihin suhteutettuna.
  • Vanhemmuuden tahallinen horjuttaminen (esimerkiksi vieraannuttaminen ja tapaamisoikeuden noudattamattomuus) tulee lainsäädännön turvin estää.

Poikien ja nuorten miesten syrjäytyminen

 • Poikien ja nuorten miesten syrjäytymiseen puututtava tuloksellisesti.
  • Poikien kasvavaan osuuteen huonoiten menestyvistä koululaisista ja toiseen asteen opiskelijoista on etsittävä määrätietoisesti ratkaisuja.
  • Poikia on osattava motivoida satsaamaan tulevaisuuteensa nykyistä kattavammin.
 • Koulukiusaamiseen puututtava nykyistä varhemmin ja määrätietoisemmin.
  • Opettajien osaamista kiusaamisen tunnistamisessa ja siihen puuttumisessa on vahvistettava kehittämällä opettajien koulutusta.
  • Kiva koulu -toimenpideohjelman asianmukaista toteuttamista tulee vahvistaa.
 • Nuorisolain hengen ja velvoitteiden noudattamista tulee valvoa.
  • Nuorisolain noudattamista tulee asianmukaisesti valvoa syrjäytymisen estämiseksi.
  • Varhaisen puuttumisen resursseja tulee lisätä.

Hyvinvointi- ja tasa-arvotyön symmetrisyys sukupuolten
suhteen

 • Mies- ja naisnäkökulma tulee huomioida yhtäläisesti lainsäädännössä ja viranomaisrakenteissa.
  • Laki ”eräiden naisjärjestöjen valtionavusta” tulee laajentaa koskemaan myös vastaavia miesjärjestöjä, jotta nämäkin voisivat hakea valtionapua.
  • Tasa-arvolain 1 § tulisi korjata tasavertaiseksi siten, ettei naisia tai miehiä ensisijaisteta lain kohderyhmänä suhteessa toisiinsa.
  • Naiset ja miehet tulee huomioida tasavertaisesti viranomaistyössä valtavirtaistamalla sukupuolivaikutusten arviointi (suvaus).
 • Mies- ja naiserityistä osaamista vahvistettava sosiaali-, terveys- ja kasvatusalalla.
  • Sukupuolierityinen hyvinvointiosaaminen liitettävä pysyväksi osaksi alan peruskoulutusta.
  • Yleisinhimillisiin ja myös sukupuolille tyypillisiin ongelmiin ja epäkohtiin tulee kyetä puuttua ennakoimalla ja sukupuolivaikutukset huomioiden.