Kysely vuoroasumisesta MJKLn jäsenjärjestöille

Miesjärjestöjen keskusliiton hallitus on päättänyt teettää jäsenjärjestöjen keskuudessa kyselyn vuoroasumisesta.

Lakia lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta ollaan parhaillaan uudistamassa. Haluaisimme kuulla näkemyksiä siitä, mitä mieltä vastaajat ovat niin sanotusta vuoroasumisratkaisusta lapsille vanhempien eronjälkeisessä tilanteessa. Vuoroasumisella tarkoitetaan asumisratkaisua, jossa lapsi asuu esimerkiksi vuoroviikoin kummankin vanhemman luona, tai jos asuminen ei jakaannu täysin tasan, niin kuitenkin niin, että lapsi on kummankin vanhemman luona ”lähes yhtä paljon”. Kysely on anonyymi; vastaajan henkilötietoja ei siis tiedustella.

Kyselyyn pääse vastaamaan tästä.

Kysely on avoinna 5.11.2017 asti. Tulokset julkaistaan liiton seuraavassa Miesfoorumi-tilaisuudessa marras-joulukuussa.

Miesjärjestöjen keskusliiton hallitus


________________________________________________________


MJKL:n vaikuttamistoiminnan painopisteet

Vanhemmuus

 • Isyyden merkityksen ja tuen vahvistaminen
  • Ammattilaisille ja viranomaisille perus- ja täydennyskoulutusta isyyden merkityksestä
  • Tukipalvelujen vahvistaminen sekä alkavaan isyyteen että isyyden eri kriiseihin
 • Vanhemmuuden tasavertainen jakautuminen erotilanteissa
  • Yhteishuoltajuus edelleen oletusarvoisena ratkaisuna
  • Vuoroasuminen ensisijainen vaihtoehto (muu ratkaisu edellyttää vankat perustelut)
  • Vuoroasumiseen päädyttäessä tuet, etuudet ja kulut jaettava tasavertaisesti vanhempien kesken näiden henkilökohtaisiin tuloihin suhteutettuna
  • Vanhemmuuden tahallinen horjuttaminen (esimerkiksi vieraannuttaminen ja tapaamisoikeuden noudattamattomuus) tulee lainsäädännön turvin estää

Poikien ja nuorten miesten syrjäytyminen

 • Poikien ja nuorten miesten syrjäytymiseen puuttuminen tuloksellisesti
  • Viranomaisrakenteiden haastaminen huomioimaan ongelma ja etsimään siihen määrätietoisesti ratkaisuja

Hyvinvointi- ja tasa-arvotyön symmetrisyys sukupuolten suhteen

 • Mies- ja naisnäkökulman yhtäläinen huomioiminen lainsäädännössä ja viranomaisrakenteissa
  • Lakien uudistaminen ja tarkentaminen: mm. tasa-arvolain 1 §, isyyslaki, laki ”eräiden naisjärjestöjen” valtionavusta
  • Tasavertainen edustuksellisuus viranomaisrakenteissa ja sukupuolinäkökulman valtavirtaistaminen
 • Mies- ja naiserityisen osaamisen vahvistuminen sosiaali-, terveys- ja kasvatusalalla
  • Sukupuolierityisen hyvinvointiosaamisen liittäminen pysyväksi osaksi alan peruskoulutusta
  • Yleisinhimillisiin ja myös sukupuolille tyypillisiin ongelmiin ja epäkohtiin puuttuminen ennakoimalla ja sukupuolivaikutukset huomioiden

Miehiin kohdistuva väkivalta

 • Fyysisen väkivallan kohteeksi joutuneiden miesten auttaminen
  • Tukipalvelujen vahvistaminen lähisuhde- ja katuväkivallan miesuhreille
  • Tiedon lisääminen ammattilaisten ja viranomaisten keskuudessa