MJKL | Vaikuttamistoiminnan painopisteet

Liitto haluaa vaikuttaa toiminnallaan siten, että Suomessa huomioidaan aiempaa vahvemmin 1) isyyden tukeminen vanhemmuudessa ja erokriiseissä, 2) poikien ja nuorten miesten syrjäytymistä ennaltaehkäisevät toimenpiteet, sekä 3) hyvinvointi- ja tasa-arvotyön symmetrisyys sukupuolten suhteen.

 • Vanhemmuus
  • Isyyden merkityksen huomioimista ja isille tarjottavaa tukea vahvistettava.
   • Ammattilaisille ja viranomaisille on tarjottava perus- ja täydennyskoulutusta isyyden merkityksestä perheiden hyvinvoinnille.
   • Tukipalveluja sekä alkavaan isyyteen että isyyden eri kriiseihin on vahvistettava.
  • Vanhemmuus jaettava tasavertaisesti erotilanteissa.
   • Yhteishuoltajuus ja vuoroasuminen tulisi olla oletusarvoinen ratkaisu erotilanteessa.
   • Vuoroasumiseen päädyttäessä tuet, etuudet ja kulut on jaettava tasavertaisesti vanhempien kesken näiden henkilökohtaisiin tuloihin suhteutettuna.
   • Vanhemmuuden tahallinen horjuttaminen (esimerkiksi vieraannuttaminen ja tapaamisoikeuden noudattamattomuus) tulee lainsäädännön turvin estää.
 • Poikien ja nuorten miesten syrjäytyminen
  • Poikien ja nuorten miesten syrjäytymiseen puututtava tuloksellisesti.
   • Poikien kasvavaan osuuteen huonoiten menestyvistä koululaisista ja toiseen asteen opiskelijoista on etsittävä määrätietoisesti ratkaisuja.
   • Poikia on osattava motivoida satsaamaan tulevaisuuteensa nykyistä kattavammin.
  • Koulukiusaamiseen puututtava nykyistä varhemmin ja määrätietoisemmin.
   • Opettajien osaamista kiusaamisen tunnistamisessa ja siihen puuttumisessa on vahvistettava kehittämällä opettajien koulutusta.
   • Kiva koulu -ohjelman ja muiden vastaavia tavoitteita edistävien toimenpideohjelmien asianmukaista toteuttamista tulee vahvistaa.
  • Nuorisolain hengen ja velvoitteiden noudattamista tulee valvoa.
   • Nuorisolain noudattamista tulee asianmukaisesti valvoa syrjäytymisen estämiseksi.
   • Varhaisen puuttumisen resursseja tulee lisätä.
 • Hyvinvointi- ja tasa-arvotyön symmetrisyys sukupuolten suhteen
  • Mies- ja naisnäkökulma tulee huomioida yhtäläisesti lainsäädännössä ja viranomaisrakenteissa.
   • Laki ”eräiden naisjärjestöjen valtionavusta” tulee laajentaa koskemaan myös vastaavia miesjärjestöjä, jotta nämäkin voisivat hakea valtionapua.
   • Tasa-arvolain 1 § tulisi korjata tasavertaiseksi siten, ettei naisia tai miehiä ensisijaisteta lain kohderyhmänä suhteessa toisiinsa.
   • Naiset ja miehet tulee huomioida tasavertaisesti viranomaistyössä valtavirtaistamalla sukupuolivaikutusten arviointi (suvaus).
  • Mies- ja naiserityistä osaamista vahvistettava sosiaali-, terveys- ja kasvatusalalla.
   • Sukupuolierityinen hyvinvointiosaaminen liitettävä pysyväksi osaksi alan peruskoulutusta.
   • Yleisinhimillisiin ja myös sukupuolille tyypillisiin ongelmiin ja epäkohtiin tulee kyetä puuttua ennakoimalla ja sukupuolivaikutukset huomioiden.