Lausunnot ja tiedotteet

9.8.2023 MJKL Vastaus hallituksen pyyntöön kirjallisesta kuulemisesta liittyen hallituksen tiedonantoon tasa-arvosta ym.

15.6.2023 MJKL Lausunto ehdotuksesta valtioneuvoston asetukseksi väestötietojärjestelmästä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta (VN/14208/2023)

22.5.2023 Lausunto selvityksestä ei-kaupallisen sijaissynnytysjärjestelyn sallimisesta (VN/5969/2019)

2.5.2023 Lausunto työryhmämietinnöstä Synnyttäneen äidin selvittäminen ja oikeusgeneettisiä vanhemmuustutkimuksia koskevan sääntelyn uudistaminen (VN/10363/2022)

19.4.2023 Lausunto selvityksestä naisten urakehityksen haasteista listayhtiöiden hallitus- ja johtoryhmätehtävissä ja sukupuolten tasa-arvoisesta edustuksesta pörssiyhtiöiden hallituksissa annetun direktiivin täytäntöönpanosta (VN/6136/2023)

12.12.2022 Palaute YK:n ihmisoikeuskomitealle (vieraannuttaminen ja vieraannuttamissyytökset)

12.12.2022 Input to the UN Human Rights Committee (alienation and allegations of alienation)

29.11.2022 MJKL Lausunto valtioneuvoston tasa-arvopoliittisesta selonteosta (VNS 5/2022 vp)

11.10.2022 MJKL Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi sukupuolen vahvistamisesta sekä siihen liittyviksi laeiksi (HE 189/2022 vp)

6.10.2022 MJKL Lausunto hallituksen esityksestä varhaiskasvatuksen tasa-arvosuunnittelusta (HE 177/2022 vp)

3.10.2022 Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle lähestymiskiellon tehostamista koskevaksi lainsäädännöksi (HE 143/2022 vp)

30.9.2022 Lausunto aiheesta Suomen kuudes määräaikaisraportti kansallisten vähemmistöjen suojelua koskevan puiteyleissopimuksen täytäntöönpanosta (VN17642/2022)


7.6.2022 MJKL Lausunto aiheesta "Kansallinen raportti - YKn ihmisoikeusneuvoston yleismaailmallisen määräaikaistarkastelun neljäs tarkastelukierros (D6L56D3-22)

3.6.2022 MJKL Lausunto Tasa-arvovaltuutetun kertomuksesta eduskunnalle 2022

3.6.2022 MJKL Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi tasa-arvolain muuttamisesta (palkka-avoimuuden lisääminen) (VN/11746/2020)

25.5.2022 MJKL Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain muuttamisesta (varhaiskasvatuksen tasa-arvosuunnittelu) (VN/796/2020)

9.5.2022 MJKL Lausunto mietinnöstä koskien yhdenvertaisuuslain osittaisuudistusta (VN/3528/2021)

31.3.2022 MJKL Esitys YK:lle määräaikaiskatsaukseen ihmisoikeuksien toteutumisesta

3.4.2022 MJKL Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi sukupuolen vahvistamisesta sekä siihen liittyvien lakien muuttamisesta (VN/1070/2021)

14.3.2022 MJKL Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle seksuaalirikoksia koskevaksi lainsäädännöksi (HE 13/2022)

14.3.2022 MJKL Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi kaikkien henkilöiden suojelemiseksi tahdonvastaiselta katoamiselta (D6L56D3-2)

18.1.2022 MJKL Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi avoimuusrekisterilaiksi (VN/4118/2019)

18.1.2022 MJKL Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi Oikeushallinnon erityisviranomaisista ja siihen liittyviksi laeiksi (VN/21073/2021)

14.1.2022 MJKL Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle lausunnon toimenpidesuunnitelmasta lainsäädännön ja toimintatapojen kehittämiseksi lasten vuoroasumisen tilanteissa (VN/4198/2021)

26.11.2021 MJKL Lausunto seksuaalirikoslainsäädännön kokonaisuudistusta koskevasta luonnoksesta hallituksen esitykseksi (VN/1984/2019)

15.11.2021 MJKL Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi avioliittolain muuttamisesta (HE 172/2021 vp)

25.10.2021 MJKL Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta (HE 7/2021 vp)

20.10.2021 MJKL Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle vanhemmuuslaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi (HE 132/2021)

9.4.2021 MJKL Lausunto rikosasioiden sovittelupalveluiden siirrosta oikeusministeriön hallinnonalalle VN27502020

24.3.2021 MJKL Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain, työsopimuslain ja varhaiskasvatuslain muuttamisesta sekä niihin liittyviksi laeiksi (Perhevapaauudistus) VN97322019

19.3.2021 MJKL tasa-arvon päivän 19.3.3021 kannanotto

1.3.2021 MJKL Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi yhdenvertaisuusvaltuutetusta annetun lain muuttamisesta VN5472020

19.2.2021 Miesjärjestöjen keskusliiton kuntavaalitavoitteet (Lehdistötiedote)

29.1.2021 MJKL Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi rikoslain 25 luvun 9 §n muuttamisesta (HE 2262020 vp)

29.1.2021 MJKL Lausunto OMn hallinnonalan erityisviranomaisten tuki- ja hallintotehtävien uudelleen järjestämisestä (VN273972020)

22.1.2021 MJKL Lausunto valtioneuvoston tasa-arvopoliittisen selonteon valmistelusta (VN/22132/2020)

28.9.2020 MJKL Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle rikoslain muuttamiseksi (VN180592020)

18.6.2020 MJKL Lausunto YK; naisiin kohdistuvan väkivallan erityisraportoijan koronakriisiä koskeva kysely (PC0TMWMA-25)

28.2.2020 MJKL Lausunto YK; Kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen vastainen kansainvälinen yleissopimus; Suomen 8. määräaikaisraportin laatiminen (PC0TQ3Y1-63)

25.2.2020 MJKL Kannanotto hallituksen vanhempainrahauudistuksesta

12.2.2020 MJKL Kannanotto hallituksen tasa-arvo-ohjelman luonnokseen

23.10.2019 MJKL Lausunto Against Hate –hankkeen suosituksista viharikosten ja vihapuheen vastaiseen työhön (VN 744 2018)

22.5.2019 MJKL Lausunto Oikeushallintovirastoselvityksestä (VN-6598-2018)

28.2.2019 MJKL Lausunto lähisuhdeväkivaltarikosten sovittelu -raportista (STM-449-2019)

24.1.2019 MJKL Lausunto Tasa-arvovaltuutetun kertomus eduskunnalle 2018 (Eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunta K22/2018)

28.9.2018 MJKL Lausunto ILO Ending violence and harassment in the world of work (TEM/1666/04.03.02/2018)

31.8.2018 MJKL Lausunto kansallisten vähemmistöjen suojelua koskevan puiteyleissopimuksen täytäntöönpanosta

31.8.2018 MJKL Lausunto luonnoksesta Suomen kahdeksanneksi määräaikaisraportiksi kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskevan kansainvälisen yleissopimuksen (CEDAW) täytäntöönpanosta

28.6.2018 MJKL Tiedote - Viranomaisten toiminta huoltajuuskysymyksissä koetaan puolueelliseksi

27.4.2018 MJKL Lausunto rangaistusten oikeasuhtaisuutta käsittelevästä arviomuistiosta (OM 1 41 2018)

12.4.2018 MJKL lausunto UM Raporttiluonnos vammaisten henkilöiden oikeuksista tehdyn yleissopimuksen täytäntöönpanosta

28.11.2017 Lausunto lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan lainsäädännön uudistamisesta; oikeusministeriön työryhmän mietintö (OM 31/41/2015)

8.12.2016 MJKL: Poikien heikompaan koulumenestykseen puututtava viipymättä

7.11.2016 MJKL:n lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle
maakuntauudistukseksi ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisuudistukseksi
sekä niihin liittyviksi laeiksi (STM068:00/2015)

1.11.2016 Kannanotto: Yksin lastaan hoitavalle isälle oikeus perhevapaisiin

9.6.2016 MJKL:n lausunto arviomuistiosta Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvovaltuutettujen yhdistäminen (OM 1/012/2016)

23.5.2016 Miesjärjestöjen keskusliiton lausunto oikeusministeriön teettämästä arviomuistiosta nimilain uudistamistarpeista (OM 24/41/2015)

29.4.2016 Miesjärjestöjen keskusliiton lausunto hallituksen esityksestä laeiksi naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain ja tasa-arvovaltuutetusta annetun lain 2 §:n muuttamiseksi (STM096:00/2015)

10.3.2016 Vain naisjärjestöt voivat saada valtionapua (MJKL lehdistötiedote)

9.9.2015 MJKL:n vastaus Suomen hallituksen tasa-arvo-ohjelman valmistelijoiden kyselyyn tärkeimmistä painopiteistä ja toimenpiteistä

8.4.2015 MJKLn vastaus luonnokseen määräaikaisraportiksi kaikkinaisen rotusyrjinnän poistamista koskevan kansainvälisen yleissopimuksen täytäntöönpanosta (HELM0589-11)

7.4.2015 MJKL-Lehdistötiedote

7.4.2015 MJKL vaikuttamistoiminnan painopisteet 2015 Hyvinvointi / Koulutus ja työelämä / Erokysymykset

26.8.2014 MJKLn lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi rikoslain 20 luvun 8 §:n muuttamisesta (OM 10/41/4014)

21.1.2014 MJKLn lausunto OM:n mietinnöstä isyyslainsäädännön uudistamiseksi (OM:n mietintöjä ja lausuntoja 56/2013)

17.1.2014 Miesjärjestöjen keskusliiton lausunto THL:n luonnoksesta Seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistäminen, Toimintaohjelma 2014–2020

13.9.2013 Miesjärjestöjen keskusliiton lausunto luonnoksesta hallituksen esityksestä Eduskunnalle rikoslain 20 luvun muuttamisesta (OM 15/41/2011)

19.11.2012 MJKL-Lehdistötiedote

5.11.2012 Miesjärjestöjen keskusliiton lausunto sijaissynnytysjärjestelyistä

5.10.2012 Miesjärjestöjen keskusliiton lausunto luonnoksesta taustamuistioksi koulutuksellisen tasa-arvon toimenpideohjelman laadinnalle

7.9.2012 Miesjärjestöjen keskusliiton lausunto lapsen oikeuksia koskevan yleissopimuksen valinnainen pöytäkirja valitusmenettelystä

31.8.2012 Miesjärjestöjen keskusliiton lausunto hallituksen esitysluonnoksesta laiksi naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain muuttamisesta

24.8.2012 Miesjärjestöjen keskusliitto tukee seuraavia lakialoitteita:

Pauli Kiurun aloite: LA 282012 vp

Juho Eerolan aloite: LA 272012 vp

10.5.2011 Miesfoorumin 10.5.2011 osallistujien julkilausuma: Miesnäkökulmaa tulee vahvistaa julkisen vallan ja erityisesti valtion tasa-arvopolitiikassa